Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen die je mogelijk hebt over Digizo.nu en onze werkwijze. Kun je niet vinden waar je naar op zoek bent? Schrijf je dan in voor ons maandelijks vragenuurtje.

Algemeen

Wat betekenen de termen IZA, WOZO en TAZ?

IZA staat voor Integraal Zorg Akkoord, die in 2022-2023 door de IZA partijen werd ondertekend.

Het akkoord WOZO staat voor Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, het betreft een specifiek akkoord op deze aspecten in de Ouderenzorg.

TAZ staat voor Taskforce Arbeidsmarkt en Zorg en Welzijn, een programma wat draait om het arbeidsmarkt (inclusief onderwijs) aspect in de zorg en het sociaal domein aan te jagen met de betrokken partijen.

Zijn zorgevaluaties van ZEGG gelijk aan de waardebepalingen bij Digizo.nu?

De waardebepalingen van Digizo.nu worden momenteel in nauwe samenwerking met ZEGG beoordeeld op overeenkomsten en verschillen. Het doel is om elkaars sterke punten te versterken en van elkaar te leren. Met als uiteindelijke doel bij te dragen aan de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord.

Wat is het Zorgtransformatiemodel?

Onderstaande afbeelding geeft een concept weergave van het in concept Zorgtransformatiemodel. Dit model wordt met de partijen binnen Digizo.nu doorontwikkeld in het kader van de samenwerking tussen de reeds aangesloten partijen.

Wat is zorg en wat is ondersteuning?

Het bevorderen van gezondheid en preventie strekt verder dan het zorgdomein, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de ondersteuning vanuit gemeenten. Gemeenten zijn – gezien hun brede verantwoordelijkheid in het sociale, preventieve en jeugddomein – goed in staat om passende en integrale ondersteuning en zorg te bieden aan of organiseren voor (kwetsbare) mensen. Het gaat dan om beleid en aanpakken op diverse onderwerpen; denk aan gezondheidsachterstanden, mentale gezondheid, aandacht voor leefstijl in een gezonde leefomgeving, de sociale basis (o.a. vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en de aanpak van eenzaamheid) en maatwerkvoorzieningen in de ondersteuning van zelfredzaamheid. Het doel van Digizo.nu is om integraal bewezen effectieve processen in zorg en sociaal domein weer te geven, ook omdat er processen zijn die de huidige domeingrenzen overschrijden.

Wat wordt er bedoeld met processen in zorg en ondersteuning?

Met processen bedoelen we de manier waarop zorg en ondersteuning aan de inwoner, cliënt of patiënt geleverd wordt en de bedrijfsprocessen die bijdragen aan de IZA-doelen.

Wat zijn de IZA-afspraken?

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn een aantal doelen gesteld. Het gaat om de afspraken rondom Digitalisering en gegevensuitwisseling (Hoofdstuk I) maar ook Arbeidsmarkt (Hoofdstuk H) die afgesproken zijn.

Specifiek wordt gedoeld op:

 • 70% van de geschikte zorgpaden worden hybride aangeboden, waarbij we streven naar 50% inclusie van de patiënten in deze zorgpaden
 • het inrichten van een landelijk platform
 • het opleveren van praktische handvatten
 • het inrichten van een vindplaats
 • het werken volgens het Zorgtransformatiemodel

(bron IZA: zie pagina 88, 92, 95 en 96)

Onder andere deze doelen worden binnen Digizo.nu samen opgepakt. De doelstelling daarbij is dat dit geëvalueerde digitale en hybride processen oplevert volgens een gezamenlijk geaccepteerd proces. Deze beoordeling bestaat uit impact op kwaliteit (inclusief technische veiligheid), toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid, maar met nadrukkelijke aandacht voor de zachtere factoren die bij betrokken partijen een grote rol spelen binnen transformatieprocessen.

Toetsing

Wie toetsen de toepassingen?

De toepassingen worden getoetst door een groep experts. De groep bestaat uit vakinhoudelijk experts aangevuld met experts uit de sector met kennis van de bewuste zorg en ondersteuningsprocessen.

Wat komt er uit een toetsing?

Een toets kan verschillende uitkomsten hebben. Meestal komen er een aantal tips (aanbevelingen) en enkele aandachtspunten voor het vervolg uit. Deze aandachtspunten moeten door de leverancier worden opgepakt voor de evaluatie van het proces. Soms besluiten we echter dat een toepassing (nog) niet voldoet aan de randvoorwaarden die Digizo.nu stelt aan digitale zorg en ondersteuning in Nederland. De samenvatting van de toetsresultaten publiceren we op deze website, zodat zorgaanbieders en financiers de relevante informatie kunnen gebruiken bij het maken van hun keuzes.

Welke toepassingen worden getoetst?

Wij toetsen toepassingen die worden gebruikt in de processen die zijn opgenomen op de transformatieagenda. We toetsen volwassen applicaties met een minimum aantal implementaties.

Hoe toetst Digizo.nu toepassingen?

De toepassingen toetsen wij via een leidraad met vragen. Een leverancier vult deze vragen in en levert daarvoor aanvullend bewijsmateriaal aan. De experts, verbonden aan Digizo.nu, toetsen vervolgens de antwoorden van de leverancier en stellen waar nodig aanvullende vragen. Digizo.nu stelt vervolgens een toetsrapport op naar aanleiding van het doorlopen proces.

Wat betekent een positief toetsresultaat?

Na een positieve toets kan de volgende stap in het Zorgtransformatiemodel worden gezet: de waardebepaling in de praktijk. Een positief toetsresultaat heeft verder geen directe consequenties. Het betekent bijvoorbeeld niet dat een zorgaanbieder of financier verplicht is om met de leverancier samen te werken. Het is echter wel een manier om te laten zien welke leveranciers er zijn en hoe zij zich onderscheiden.

Hoe lang is een toets geldig?

We onderzoeken momenteel de geldigheidsduur van een toets, waarbij we denken aan een periode van 2-3 jaar. We vermelden duidelijk welke versie of uitvoering van de toepassing we hebben getoetst, voor welke doelgroep en op welk moment in de tijd. Indien er relevante wijzigingen in de toepassing worden doorgevoerd, zoals nieuwe functionaliteiten, kan soms een hertoetsing nodig zijn.

Transformatieagenda

Aan welke processen werken jullie?

De processen waarmee we zijn gestart, zijn vastgesteld in de eerste transformatieagenda voor digitale en hybride zorg en ondersteuning. Dit is gezamenlijk opgesteld door de verschillende branche- en beroepsorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie Nederland. Deze dragen bij aan de doelstellingen in het IZA-akkoord.

Wanneer komt er een nieuwe transformatieagenda?

Deze staat nu voor eind Q4 2024 op de planning om te publiceren.

Hoe wordt de transformatieagenda opgesteld?

De huidige transformatieagenda is opgesteld door onze sectorale experts in overleg met de brancheverenigingen, zorgkantoren, zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie Nederland. Dit is een samengestelde transformatieagenda, omdat deze is gebaseerd op sectorale agenda’s die zijn samengebracht. Volgende iteraties zullen meer geïntegreerd en thematisch georiënteerd zijn.

Wat staat er precies op de transformatieagenda?

Digizo.nu werkt aan digitale en hybride processen die bijdragen aan de doelen in het Integraal Zorgakkoord (IZA), gericht op cliënten, patiënten, burgers en/ of (zorg)professionals.

Waardebepaling

Wat betekent geaccepteerd bewijs precies?

Geaccepteerd bewijs is bewijs van de (meer)waarde van de transformatie van het oude naar het nieuwe (digitale/hybride proces). Dit bewijs is waar we als Digizo.nu overeenstemming over hebben kunnen vinden in de opzet, de uitvoeringswijze van het onderzoek, beoordelingswijze van de resultaten (acceptatiegrenzen/bandbreedtes) en de weging van de (deel)resultaten op zichzelf of ten opzichte van andere deelresultaten. De zogenaamde meet-indicatoren om dat bewijs in beeld te brengen worden vóórafgaand aan het onderzoek vastgesteld inclusief wanneer we als Digizo.nu partijen de resultaten “goed genoeg” vinden (“safe enough to try”).

Wie bepaalt of er sprake is van geaccepteerd bewijs?

Na de waardebepaling evalueert het Team Waardebepaling en evaluatie of de vooraf bepaalde inhoud van de waardebepaling daadwerkelijk is bereikt. Dit kan resulteren in een evaluatiesessie met de Digizo-partijen of in het voortzetten van de waardebepaling als de doelen nog niet zijn behaald. Tijdens de evaluatiesessie beoordeelt het Team Waardebepaling en evaluatie, samen met een vertegenwoordiging van relevante Digizo.nu-leden en hun achterbannen, het verzamelde bewijs.

Hoe gaat een waardebepaling?

Een waardebepaling in de praktijk is het onderzoeken van de daadwerkelijke waarde in de praktijk van een getransformeerd proces in de zorg en ondersteuning.

Wat houdt waardebepaling en evaluatie precies in?

Het beoordelen van de effecten van zorg en ondersteuning in de praktijk kan plaatsvinden door waardebepaling in de praktijk en de beoordeling (evaluatie) daarvan. In de zorg en het sociale domein wordt veel praktijkgericht onderzoek uitgevoerd op dit gebied. Echter, er is niet altijd goede afstemming over de opzet, uitvoering en waardering van dit onderzoek, wat kan leiden tot herhaling van onderzoek (pilots) en mogelijk verschillende of zelfs tegenstrijdige uitkomsten. Hierdoor ontbreekt vaak het draagvlak voor opschaling. Dit gebrek aan overeenstemming kan leiden tot onzekerheid bij partijen in de zorg en ondersteuning over de nut en noodzaak van digitaal of hybride werken. Wat zich vertaalt naar lagere implementatiegraden en terughoudendheid bij financiering van deze werkwijzen door aanbieders en financiers.

Waaruit bestaat geaccepteerd bewijs?

Geaccepteerd bewijs omvat een beperkte set zorgvuldig gekozen (afgestemde) meetonderwerpen (parameters) die verschillende thema’s omvatten. Daarnaast wordt bepaald wanneer een meetwaarde als “goed genoeg” wordt beschouwd, wat de afkapwaarde wordt genoemd. Deze gecombineerde set van parameters inclusief afkapwaarden vormt het meetplan. Voor elk proces worden deze meetplannen gepubliceerd.

Welke thema’s (harde meetwaarden) bevat het meetplan voor Geaccepteerd bewijs?

In de ontwikkeling van de werkwijze (de methodiek) gaan we uit van de volgende thema’s gerelateerd aan hoe het te transformeren proces voor en na de transformatie eruitzag. Het is dan dus van belang samen vast te stellen welke zogenaamde claims worden gesteld binnen waar het getransformeerde proces is gepositioneerd en welke doelgroep hiermee bediend zal gaan worden.

Hieronder is ter illustratie een summiere (voorbeeld)weergave van mogelijke relevante meet-onderwerpen weergegeven. In het opstellen van het meetplan van de waardebepaling in de praktijk van processen kijken we per proces wat bij deze onderwerpen relevante claims zijn inclusief afkappunten zijn. (Dit zijn dus geen voorbeelden van claims!)

Kwaliteit

 • Hoe is kwaliteit van zorg en/of ondersteuning gemeten?
 • Is de zorg en/of ondersteuning prettig om te verlenen?
 • Is de verleende zorg en/of ondersteuning prettig om te ontvangen?

Toegankelijkheid

 • Hoeveel tijd per zorg- of ondersteunings-verlener wordt vrijgespeeld?
 • In hoeverre kan de toegangstijd teruggebracht worden?
 • Hoeveel draagt het anders organiseren bij zelfredzaamheid voor patiënt, cliënt of burger?

Betaalbaarheid

 • Wat kost het om het proces digitaal/hybride te organiseren?
 • Wat levert het op door het proces digitaal/hybride te organiseren?

Duurzaamheid

 • Hoeveel reistijd is er bespaard bij zorg- en/of ondersteuningsverlener en/of cliënt, patiënt of burger?
 • Hoeveel energie (elektriciteit/gas/fossiele bronnen/etc) is er bespaard door het anders organiseren?
 • Op welke manier en hoeveel belastend is het anders organiseren op de footprint van de aanbieder?

Vertaling naar een claim (bijvoorbeeld ‘de zorgverlener ervaart het hybride proces als prettiger dan het fysieke proces’ of ‘de totale zorgkosten van het hybride proces blijven gelijk of worden lager dan het fysieke proces’ enzovoort) vindt plaats in een Meetplan-overleg met de relevante stakeholders vanuit Digizo.nu die hun achterban tot op de werkvloer en cliënt/patiënt-vertegenwoordiging meeneemt.

Hoe zit het dan met het verzamelen van geaccepteerd bewijs als digitale of hybride zorg en/of ondersteuning volledig nieuw is?

Als het digitale of hybride proces in zorg en/of ondersteuning volledig nieuw is beginnen we met elkaar wederom met het opstellen van een meetplan. Daarna wordt gecontroleerd met een quick-scan dat er werkelijk geen bewijs voorhanden is. Er wordt vervolgens nieuw praktijkonderzoek verricht conform het meetplan. Dit vindt plaats via het consortium voor waardebepaling.


Wat is het Consortium Waardebepaling?

Om waardebepalend onderzoek uit te kunnen voeren werken meerdere onderzoeksorganisaties samen aan het uitvoeren van waardebepalend onderzoek. Dit doen deze partijen samen met zorg- en ondersteunings-verlenende organisaties zoals verpleeghuizen, huisartsengroepen, ziekenhuizen in de zorg en ondersteunings0rganisaties in het sociale domein. Deze onderzoeksorganisaties voeren het onderzoek uit nauwe samenwerking met meerdere van die voornoemde zorg- en ondersteuningsorganisaties, een zogenaamd consortium. Hierdoor komen resultaten sneller en meer betrouwbaar tot stand omdat variatie in de praktijk meegenomen wordt in de uitkomsten. Hierdoor ontstaat een bandbreedte van effect op de vooraf vastgestelde meet-indicatoren in het meetplan. Deze bandbreedte geeft een spiegel weer van de dagelijkse praktijk. Het uitvoeren van onderzoek en de locaties waar dit gebeurt, wordt gepubliceerd bij het betreffende proces. Meer informatie zie de website van het Consortium Waardebepaling.

Welke thema’s (overige factoren) bevat het meetplan voor Geaccepteerd bewijs?

Naast harde meetwaarden (zie andere FAQ) zijn ook andere factoren heel belangrijk om mee te nemen in het proces van waardebepaling. Hieronder staan er een aantal (niet uitputtend) genoemd.

Organisational readiness

 • Wat is er nodig om klaar te zijn voor implementatie?
 • Hoe is de organisatie hierin voorbereid?

Randvoorwaarden voor opschaling

 • Welke randvoorwaarden moesten gerealiseerd zijn voor de start?
 • Waren er bekostigings-vraagstukken die opgelost moesten worden alvorens er schaal verkregen kon worden?

Zachte factoren

 • Welke culturele aspecten werden in de voorbereiding en uitvoer geïdentificeerd?
 • Hoe zijn deze aspecten in de praktijk aangepakt?
 • Wat hielp om de acceptatie onder personeel te laten stijgen?

Geleerde lessen in de praktijk

 • Welke lessen zijn er geleerd bij waardebepaling en opschaling?
Als digitale of hybride zorg en/of ondersteuning nu geheel nieuw is, hoe zit het dan met het verzamelen van Geaccepteerd bewijs?

Als het digitale of hybride proces in zorg en/of ondersteuning volledig nieuw is, beginnen we met elkaar wederom met het opstellen van een meetplan. Daarna wordt gecontroleerd met een quick-scan of er werkelijk geen bewijs voorhanden is en welke eventuele gap er is. Er wordt vervolgens nieuw praktijkonderzoek verricht conform het meetplan. Dit vindt idealiter plaats via het Consortium voor Waardebepalende Partijen.  Zij voeren op verzoek van Digizo.nu waardebepalend onderzoek uit op basis van het door de Digizo.nu partijen gezamenlijk opgestelde meetplan wat moet leiden tot Geaccepteerd bewijs.

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen Digizo.nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, die je 1x per maand in je mailbox mag verwachten.

Volg ons voor meer updates:

*  Website URL
Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners

Initiatiefnemers
Initiatief mobile