Privacyverklaring

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van Zorgverzekeraars Nederland zolang er nog geen aparte organisatie bestaat waar het Platform in oprichting ondergebracht kan worden. Zodoende vindt u hier de Privacy-verklaring vanuit Zorgverzekeraars Nederland.

1. Privacy

Deze privacyverklaring geeft weer hoe Zorgverzekeraars Nederland (ZN) uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens ZN verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie ZN persoonsgegevens verwerkt, te weten:

  • medewerkers van zorgverzekeraars;

  • personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en uitnodigingen van ZN;

  • personen die deelnemen aan vergaderingen bij ZN en daar stakeholders van ZN vertegenwoordigen (bijvoorbeeld de NZa, VWS, ZiNL, beroepsverenigingen, branche-organisaties).

2. Verkrijgen persoonsgegevens

ZN verkrijgt uw persoonsgegevens van:

  • uzelf:
   – u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan ZN voor overlegsituaties;
   – u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
   – u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, ten behoeve van een door/via ZN georganiseerde cursus/training/bijeenkomst etc.

  • uw (voormalig) werkgever;

  • het maken van foto’s en/of film tijdens evenementen, congressen of een door/via ZN georganiseerde cursus/training/bijeenkomst etc.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

ZN verwerkt uw persoonsgegevens voor het vervullen van haar doel. ZN heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. ZN ondersteunt de zorgverzekeraars bij het verwezenlijken van deze missie door zich de komende jaren voor de branche in te zetten voor versterking van de maatschappelijke verankering van zorgverzekeraars en acceptatie van de rol en verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars in ons stelsel.

ZN verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

  • uw toestemming;

  • het gerechtvaardigd belang van ZN om u nieuwsbrieven, en uitnodigingen toe te sturen (voor onder meer overleggen, vergaderingen, bijeenkomsten).

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de juridische ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die ZN verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens

  • naam (inclusief initialen)  – Voor de juiste aanhef in onze digitale berichten

  • adres (zakelijk) – Om contact met u op te kunnen nemen

  • functie of beroep – Voor de juiste aanhef en om onze digitale berichten aan u te kunnen personaliseren

  • titel(s) – Voor de juiste aanhef

  • e-mailadres – Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen

  • telefoonnummer, mobiele telefoonnummer – Om contact met u te kunnen opnemen

  • geslacht – Voor de juiste aanhef

  • bedrijf of organisatie – Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie op te kunnen nemen

  • (eerdere) nieuwsbrieven, whitepapers en/of uitnodigingen voor evenementen die wij u hebben toegestuurd – Om de juistheid van verstuurde digitale berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren

  • contactgegevens van uw secretaresse – Om contact met u op te kunnen nemen

  • opt-in/ opt-out – Om opt-in en (tijdelijk) opt-out formulieren juist te registreren en op te volgen, zodat we onze digitale berichten kunnen aanpassen aan uw wensen en om ervoor zorg te dragen dat u geen ongewenste digitale berichten ontvangt en om berichten te kunnen verbeteren

  • foto- en/of filmmateriaal – Nieuws- en informatievoorziening ten behoeve van de in- en externe communicatie

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u ZN informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of ZN stopt met het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen/vergaderingen/bijeenkomsten/cursussen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

  • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);

  • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;

  • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
   1. u aangeeft niet meer werkzaam te bij een organisatie die als stakeholder van ZN geldt:
   2. in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met ZN;

5. Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van ZN ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken. Daarnaast hebt u het recht ZN te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan ZN, Afdeling Communicatie, Postbus 520, 3700 AM Zeist, of aan info@zn.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Uw persoonsgegevens en derden

ZN deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. ZN kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens

ZN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

ZN behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.ZN.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten ZN, Afdeling Communicatie, Postbus 520, 3700 AM Zeist, of kunt u contact opnemen via info@zn.nl.

Versie 1.1 februari 2019

Nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen binnen Digizo.nu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, die je 1x per maand in je mailbox mag verwachten.

Volg ons voor meer updates:

*  Website URL
Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

Digizo.nu is een initiatief van IZA-partners

Initiatiefnemers
Initiatief mobile